VANEMATELE

 MENÜÜ

KODUKORD

PÄEVAKAVAD

 TEGEVUSTE KAVA

 

 

Ääsmäe Lasteaia Kodukord

 

Kinnitatud hoolekogus

11.09.2018, prot. nr 10

 

I ÜLDSÄTTED:

 

1.1.   Ääsmäe Lasteaia kodukord on koostatud Ääsmäe Lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ja lastevanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest.

1.2.   Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.3.   Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest koolieelste lasteasutuste tööd reguleeritavatest õigusaktidest.

1.4.   Kodukord avalikustatakse lasteaia kodulehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav

 

II ÜLDINFO

 

2.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.00 – 19.00.

2.2. Laste turvalisuse huvides on lasteaia uksed lukustatud. Sisenemiseks tuleb helistada uksekella.

2.3. Informatsiooni lasteaia päevakava, teadete, uudiste, soovituste kohta leiab lasteaia kodulehelt  www.aasmaelasteaed.ee, internetipõhisest infosüsteemist www.eliis.ee,  rühma infostendilt.

2.4. Lasteaias pildistatakse lasteüritusi ja pildid pannakse üles lasteaia kodulehele ja Facebooki. Kui vanem ei soovi oma lapse pilte kodulehele, siis tuleb sellest informeerida lasteaia õppealajuhatajat Marge Lillet: marge@aasmaelasteaed.ee

2.5. Vanematega ühenduse saamiseks on vajalikud kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress, kodune aadress). Kui kontaktandmed muutuvad, siis on vanem kohustatud teavitama sellest koheselt rühma õpetajat.

2.6. Vastavalt Töölepingu seadusele lühendatakse lasteaia lahtioleku aega uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

2.7. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.

 

III LAPSE LASTEAIAGA KOHANEMINE

 

3.1. Vanem täidab lapse esmakordsel lasteaeda tulekul ankeedi, kus ta kirjeldab lapse söömis- ja riietumisharjumusi, eripära, tervislikku olukorda ja muud mida ta peab vajalikuks

3.2. Alustage lapse tutvustamist ja uue keskkonnaga harjutamist järk – järgult. Harjutamine on lapse jaoks vajalik!

3.3. Uusi lapsi võtame vastu korraga 5-6 last nädalas ning harjutamine kestab umbes nädala ning vanem viib lapse peale lõunasööki koju.

3.4. Kohanemisperioodil tuleb lapsele selgitada, et laps jääb lasteaeda teiste laste seltsi mängima ja vanemad tulevad talle järele.

3.5. Lapsele võib lasteaeda kaasa anda turvatunnet sisendavaid koduseid pehmeid lemmikasju. Mähkmed ei ole üldjuhul lubatud.

3.6. Kohanemisperioodil tuleks vältida suuri muutusi lapse elus.

 

IV LAPSE SAABUMINE, LAHKUMINE JA PUUDUMINE

 

4.1. Vanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

4.3. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Vanema avalduse alusel võib lapse üle anda  vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

4.4. Kui vanem jääb lapsega lasteaia territooriumile mängima või õpetajaga vestlema, langeb vastutus lapse eest vanemale.

4.5. Lasteaia territooriumile sisenedes või lahkudes sulgege väravad laste turvalisuse pärast.

4.6. Eriolukordades, kui vanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat kontakttelefonil.

4.7. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja vanemat 30 minutit peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib töötaja telefoni teel kontakti saada vanemate või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsele järele tuldud, teavitab töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

4.8. Lapse haigestumisest või puudumisest teavitab vanem rühma töötajaid sama päeva hommikul.

 

V LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

 

5.1. Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse tervise seisundist tulenevate eritingimustest, mille alusel personal kohandab ja kujundab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

5.2. Lasteaias käib terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kelle tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsed haigustunnused on: silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik.

5.3. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kroonilise terviserikke korral määratud ravimite manustamine võib erandjuhul lasteaias toimuda arsti määratud annuses vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud töötajaga.

5.4. Lapse haigestumise või vigastuse korral lasteaias teavitab õpetaja vanemaid, juhtkonda ja kutsub vajadusel kiirabi. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele enne kiirabi jõudmist esmast abi.

5.5. Nakkushaiguse diagnoosi korral teavitage lasteaeda koheselt, et saaksime teisi vanemaid informeerida.

5.6. Kõik rühmad käivad iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1 – 2 korda õues. Laste õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tuule- külma indeksist.

5.7. Valige lapse riided vastavalt aastaajale ja ilmastikutingimustele. Alati peab olema lapsel kaasas peakate olenemata aastaajast ja vahetusriided.

5.8. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabertaskurätikud, vajadusel vahetuspesu).

5.9. Rühmatoas on lapsel jalas libisemiskindla tallaga kindlalt jalas püsivad jalanõud, mis ei jäta põrandale musti triipe, mille jalga panekuga ning jalast võtmisega saab laps iseseisvalt hakkama.

5.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle j.t. ohtlikke detaile.

5.11. Jalanõude ja riiete kadumise või vahetusse mineku vältimiseks soovitame riided ja jalanõud märgistada lapse nimega.

 5. 12. Liikumistunnis on laps lühikeste pükste ja T- särgiga.

5.13. Lapsevanema nõustamine toimub eelneval kokkuleppel õpetajaga.

 

VI TURVALISUSE TAGAMINE

 

6.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

6.2. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

6.3. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse ja territooriumile on keelatud.

6.4. Laps võib tulla ja lahkuda lasteaiast jalgrattal/ tõukerattal. Kaasavõetud ratastega ei ole lubatud lasteaias viibimise ajal lasteaia territooriumil sõita.

6.5. Rattaid hoitakse nende hoidmiseks ettenähtud kohas, kelgud on varikatuse all. Lasteaed ei  vastuta rataste ja kelkude eest.

6.6. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Kaasavõetud asjade eest vastutab laps (vanem) ise. Õpetaja ei vastuta lasteaeda kaasavõetud mänguasjade kadumise ega purunemise eest.

6.7. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

6.8. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad töötajad ja laste  suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

6.9. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

6.10. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

6.11. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

6.12. Vanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

 

VII TOITLUSTAMINE

 

7.1. Lasteaia toit valmistatakse Saue valla allasutuse Ääsmäe Põhikooli köögis selleks määratud toitlustaja poolt. Toitlustaja leidmiseks korraldab seadusega ette nähtud korras riigihanke Saue Vallavalitsus. Ajavahemikul 01.09.2018 – 31.08.2023 on leping toitlustamise korraldamiseks sõlmitud Baltic Restaurants Estonia AS-iga (edaspidi „toitlustaja").

7.2. Toit transporditakse kinnistes termonõudes Ääsmäe Lasteaia jaotuskööki ning sealt söögisaali. Ääsmäe Lasteaias süüakse söögisaalis.

7.3. Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid ning lähtutakse õigusaktidega koolieelse lasteasutuste toitlustamisele kehtestatud nõuetest.

7.4. Nädala menüüga saab tutvuda rühma infostendil ja lasteaia kodulehel.

7.5. Lasteaiapäevas on kolm söögikorda, mis on iga vanuserühma päevakavas kindlatel kellaaegadel. Lisaks kolmele toidukorrale pakutakse lastele värsket, toorest, tervislikku puu- ja juurvilja.

7.6. Lapse võimalikust allergiast ning muudest ettekirjutustest toidu osas teavitage rühma personali ja toitlustajat (e-posti aadressil, aasmae.pohikool@daily.ee ning esitage selle kohta vastav arstitõend.

      Allergeenide kohta küsi infot köögist: aasmae.pohikool@daily.ee

7.7. Toitlustamisega seotud küsimustele annab vastuse esmajärjekorras lasteaia direktor ja toitlustaja esindaja Baltic Restaurants AS teenindusjuht Margit Peterson margit.peterson@balticrest.com

Lasteaia personal kontakteerub vajadusel täiendavalt valla tugiteenuste korraldamise eest vastutava isikuga (Saue Vallavalituse haldusjuht).

7.8. Lõunasöök ja õhtuoode on garanteeritud kõikidele lastele, kes on lasteaias hiljemalt kell 9.00 hommikul, või kelle kohta on eelnevalt teatatud, et laps saabub hiljem lasteaeda.

7.9. Toitlustaja ei arvesta lõuna- ja õhtusöögi saajate hulka last, kes jõuab lasteaeda peale kella 9.00 hommikul ning kelle hilisemast saabumisest ei ole lasteaeda teavitatud.

7.10. Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi. Soovi korral võib sünnipäevalaps kaaslasi kostitada maiustustega. Väljaspool lasteaeda tähistatavate pidude/ ürituste kutseid ei jagata lasteaias.

7.11. Lapsele nätsu kaasa andmine ei ole lubatud.

 

VIII LASTEAIA TASU

 

8.1. Lasteaia tasud on:

o Saue Vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasu (Leitav määrusest).

o Lapse toidupäeva maksumus, mille suurus kujuneb lasteaias oldud päevade arvu järgi ja mille aluseks on lasteaia hoolekogu poolt kinnitatud toidupäevade maksumuse tasu (Leitav lasteaia kodulehelt).

8.2. Lapse osalustasu arve saadetakse vanematele e-posti aadressile ARNO kaudu.

8.3. Arve lapsevanema osalustasu eest koostatakse jooksva kuu kohta. Osalustasu on fikseeritud summa, mis ei sõltu lapse kohalkäimise aktiivsusest.

8.4. Lasteaia osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.

8.5. Arve toidupäevade maksumuse eest esitatakse toitlustaja poolt iga kuu 3. kuupäevaks. Arve tasumise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.

8.6. Arve väljastatakse toitlustamisele järgneval kuul eelmisel kuul kohaloldud päevade arvu eest.

8.7. Arve toiduraha tasumise kohta esitab toitlustaja e-posti teel vanemale.

8.8. Tasumine toimub Baltic Restaurants Estonia AS arveldusarvele.

8.9. Vanem on teadlik, et lapse toidupäeva tegelik maksumus ületab vanema poolt tasutava summa. Vastavalt toitlustaja ja valla vahel sõlmitud kokkuleppele tasub ülejäänud osa Saue vald vanema eest iga kuu ettemaksuna toitlustaja arveldusarvele. Sellest tulenevalt kohustub vanem suhtuma hoolsalt teavituskohustusse ja informeerima võimalusel alati lasteaia direktorit, kui pikema aja vältel ei ole kavas lasteaia teenust kasutada.

 

IX KOOSTÖÖ

 

9.1. Koostöö vanemate ja lasteaia vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde kujunemisele  lasteaias, mis soodustab igati lapse arengut.

9.2. Koostöö vanematega on oluline, sest vanem tunneb oma last, tema vajadusi ja eripära kõige paremini. Õpetajaga võib alati nõu pidada ja oma muret jagada, mis puudutab teie last.

9.3. Pöörduge julgelt õpetajate, erispetsialistide või juhtkonna poole abi ja nõu saamiseks. Avaldage julgelt oma asjakohast arvamust, tehke ettepanekuid ja edastage positiivset tagasisidet.

 

9.4. Konflikt püüdke lahendada seal, kus see alguse sai, oluline ei ole süüdlase leidmine vaid põhjuse likvideerimine.

9.5. Osalege lastevanematele korraldatud üritustel ja koosolekutel.

9.6. Olge kursis oma laste tegemistega lasteaias iga päev, leidke aega last lasteaeda tuues ja viies ning tundke huvi laste tegemiste vastu lasteaias. Kõige ajakohasem info on leitav internetipõhises infosüsteemis www.eliis.ee.

9.7. Õppige tundma oma lapse rühma, laste õpetajaid, rühma reegleid ja lasteaia kodukorda.

 

Vaata ka:

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 15 lõike 4 ja § 19 lõike 1 alusel.

https://www.riigiteataja.ee/akt/406032018009

 

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Määrus

Aadress: Kasesalu 10A, Ääsmäe 76402, Saue vald, Harjumaa

Telefon: 6086 165; 5308 8467

Üldmeiliaadress: 

aasmae.lasteaed@sauevald.ee

Lahtiolekuajad:

E-R 07.00-19.00

L-P suletud

Asukoht